Chúc mừng MAN*** đã nhận được Giáp chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng can*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng cau*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng min*** đã nhận được Mũ chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng ome*** đã nhận được Hồi sinh nhanh 4s 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng tha*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 4

Chúc mừng des*** đã nhận được Thẻ đổi màu nick 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng sje*** đã nhận được M14EBR-Taurus ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng duo*** đã nhận được Savage 110BA-Chill ở lượt mở thứ 4

Chúc mừng ome*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng hoa*** đã nhận được Savage 110BA-Chill ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng tha*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng vie*** đã nhận được Kukri-Noble Gold ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng leh*** đã nhận được Balo 7 30 ngày ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng b_c*** đã nhận được KAC ChainSAW-UGS ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng tao*** đã nhận được Hồi sinh nhanh 4s 30 ngày ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng huo*** đã nhận được KAC ChainSAW-UGS ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng jun*** đã nhận được Giáp chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng can*** đã nhận được Băng đạn rifle 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng 123*** đã nhận được Mũ chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng phu*** đã nhận được Tia lửa ngẫu nhiên 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng zet*** đã nhận được Savage 110BA-Chill ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng tru*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 5

Chúc mừng n_q*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 5

Chúc mừng hoa*** đã nhận được M14EBR-Taurus ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng hak*** đã nhận được Field Shovel-Born Beast ở lượt mở thứ 4

Chúc mừng due*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 4

Chúc mừng vie*** đã nhận được Mũ chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng 123*** đã nhận được Lưỡi hái quỷ 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng kho*** đã nhận được Hồi sinh nhanh 4s 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng tun*** đã nhận được Savage 110BA-Chill ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng kir*** đã nhận được Băng đạn AI 30 ngày ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng tra*** đã nhận được Balo 7 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng nik*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 5

Chúc mừng tun*** đã nhận được Giáp chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng mnb*** đã nhận được Hồi sinh nhanh 4s 30 ngày ở lượt mở thứ 4

Chúc mừng nav*** đã nhận được Giáp chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng dot*** đã nhận được Tia lửa ngẫu nhiên 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng vot*** đã nhận được Băng đạn AI 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng tun*** đã nhận được Mũ chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng vie*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng may*** đã nhận được Mũ chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng tra*** đã nhận được Băng đạn rifle 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng 721*** đã nhận được Lưỡi hái quỷ 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng mit*** đã nhận được Băng đạn AI 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng zan*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng hoa*** đã nhận được Băng đạn rifle 30 ngày ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng mnb*** đã nhận được Mũ chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng tia*** đã nhận được Ngọc Trinh ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng thi*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng oan*** đã nhận được KAC ChainSAW-UGS ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng nar*** đã nhận được Sonoko ở lượt mở thứ 4

Chúc mừng han*** đã nhận được M14EBR-Taurus ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng aiq*** đã nhận được Kukri-Noble Gold ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng nho*** đã nhận được KAC ChainSAW-UGS ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng bar*** đã nhận được Balo 7 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng van*** đã nhận được Băng đạn AI 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng mnb*** đã nhận được Túi lựu đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng nam*** đã nhận được Desert Eagle-Noble Gold ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng van*** đã nhận được Giáp chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng nho*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng tua*** đã nhận được Mũ chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng Sho*** đã nhận được Băng đạn AI 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng zcb*** đã nhận được Hồi sinh nhanh 4s 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng Sho*** đã nhận được Hồi sinh nhanh 4s 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng hak*** đã nhận được Băng đạn AI 30 ngày ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng hel*** đã nhận được KAC ChainSAW-UGS ở lượt mở thứ 6

Chúc mừng hoa*** đã nhận được M14EBR-Taurus ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng son*** đã nhận được M14EBR-Taurus ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng zcb*** đã nhận được Túi lựu đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng vot*** đã nhận được Balo 7 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng hak*** đã nhận được Thẻ đổi màu nick 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng sky*** đã nhận được KAC ChainSAW-UGS ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng gok*** đã nhận được KAC ChainSAW-UGS ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng tro*** đã nhận được Field Shovel-Born Beast ở lượt mở thứ 4

Chúc mừng Duh*** đã nhận được Mũ chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng ten*** đã nhận được KAC ChainSAW-UGS ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng hoa*** đã nhận được Balo 7 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng cha*** đã nhận được Túi lựu đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng con*** đã nhận được M14EBR-Taurus ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng thm*** đã nhận được Savage 110BA-Chill ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng hun*** đã nhận được Băng đạn AI 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng mag*** đã nhận được Băng đạn AI 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng vit*** đã nhận được Ngọc Trinh ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng mit*** đã nhận được KAC ChainSAW-UGS ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng cel*** đã nhận được Giáp chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng kec*** đã nhận được Băng đạn rifle 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng hoa*** đã nhận được M14EBR-Taurus ở lượt mở thứ 4

Chúc mừng don*** đã nhận được Túi lựu đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng sup*** đã nhận được Giáp chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 3

Chúc mừng eth*** đã nhận được Giáp chống đạn 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng zzv*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng nob*** đã nhận được Lưỡi hái quỷ 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng off*** đã nhận được Băng đạn AI 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng pon*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng Phu*** đã nhận được Băng đạn rifle 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng ton*** đã nhận được Băng đạn AI 30 ngày ở lượt mở thứ 2

Chúc mừng kec*** đã nhận được Lưỡi hái quỷ 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng eth*** đã nhận được Băng đạn rifle 30 ngày ở lượt mở thứ 1

Chúc mừng hun*** đã nhận được Scar Light - Ultimate Silversmith ở lượt mở thứ 7

Lần mở tiếp theo cần 0 lượt quay