Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng hie*** nhận được Túi lựu đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng led*** nhận được Scar Light - Ultimate Silver

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng o2j*** nhận được Băng đạn AI 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng bes*** nhận được Tia lửa ngẫu nhiên 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng ngh*** nhận được Savage 110BA-Chill

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng nam*** nhận được Balo 7 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tua*** nhận được Mũ chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng goo*** nhận được Lưỡi hái quỷ 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng kut*** nhận được Mũ chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng rem*** nhận được Giáp chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng thi*** nhận được Balo 7 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng anh*** nhận được Savage 110BA-Chill

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng hoa*** nhận được Scar Light - Ultimate Silver

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng okm*** nhận được Venus

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng lov*** nhận được Đặt/Gỡ bom nhanh 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng ngh*** nhận được KAC ChainSAW-UGS

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng o2j*** nhận được Túi lựu đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng lyt*** nhận được KAC ChainSAW-UGS

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tha*** nhận được Giáp chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng Tha*** nhận được Thompson-Infernal Dragon

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng haj*** nhận được Lưỡi hái quỷ 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng Sty*** nhận được Balo 7 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng pkn*** nhận được KAC ChainSAW-UGS

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng anc*** nhận được Băng đạn AI 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng had*** nhận được M4A1-C Aqua Aurora

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng nho*** nhận được Giáp chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng vnq*** nhận được Scar Light - Ultimate Silver

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng anh*** nhận được Scar Light - Ultimate Silver

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng Nho*** nhận được Tia lửa ngẫu nhiên 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng lyt*** nhận được Savage 110BA-Chill

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng Sty*** nhận được Thẻ đổi màu nick 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng lov*** nhận được Desert Eagle-Noble Gold

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng pkn*** nhận được Ngọc Trinh

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng vnq*** nhận được Balo 7 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tha*** nhận được Thompson-Infernal Dragon

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tro*** nhận được Venus

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng The*** nhận được Balo 7 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng anc*** nhận được Savage 110BA-Chill

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng led*** nhận được Balo 7 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng vua*** nhận được KAC ChainSAW-UGS

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng lov*** nhận được Lưỡi hái quỷ 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng m0m*** nhận được Balo 7 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng pkn*** nhận được Scar Light - Ultimate Silver

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng thi*** nhận được Túi lựu đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng nar*** nhận được Băng đạn AI 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tru*** nhận được Túi lựu đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng die*** nhận được Băng đạn rifle 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng nga*** nhận được Ngọc Trinh

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng anc*** nhận được Thẻ đổi màu nick 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng led*** nhận được Túi lựu đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tha*** nhận được Ngọc Trinh

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng nam*** nhận được M4A1-C Aqua Aurora

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng sku*** nhận được M4A1-C Aqua Aurora

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng kon*** nhận được Venus

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tru*** nhận được Balo 7 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng Tuv*** nhận được Mũ chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng thi*** nhận được Mũ chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng mrk*** nhận được Scar Light - Ultimate Silver

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng nga*** nhận được Túi lựu đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng log*** nhận được KAC ChainSAW-UGS

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng Tha*** nhận được Venus

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng nam*** nhận được Lưỡi hái quỷ 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng nh0*** nhận được Savage 110BA-Chill

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng gar*** nhận được Giáp chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng vnq*** nhận được KAC ChainSAW-UGS

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tha*** nhận được Băng đạn AI 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng con*** nhận được Balo 7 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng and*** nhận được Lưỡi hái quỷ 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng Hvd*** nhận được Venus

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tru*** nhận được M4A1-C Aqua Aurora

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng Tuv*** nhận được Balo 7 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tbt*** nhận được Mũ chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng fcn*** nhận được M4A1-C Aqua Aurora

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng mai*** nhận được Đặt/Gỡ bom nhanh 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng Tha*** nhận được Giáp chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng vnq*** nhận được Băng đạn rifle 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng Wen*** nhận được Băng đạn AI 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng nas*** nhận được Scar Light - Ultimate Silver

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng Tuv*** nhận được Tia lửa ngẫu nhiên 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tha*** nhận được Ngọc Trinh

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng nho*** nhận được Băng đạn rifle 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng gar*** nhận được Tia lửa ngẫu nhiên 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng con*** nhận được Savage 110BA-Chill

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng cai*** nhận được Balo 7 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng thu*** nhận được Mũ chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng vnq*** nhận được Lưỡi hái quỷ 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng yeu*** nhận được Kukri-Noble Gold

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng 016*** nhận được Savage 110BA-Chill

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng die*** nhận được Lưỡi hái quỷ 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng dtb*** nhận được Tia lửa ngẫu nhiên 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng top*** nhận được Scar Light - Ultimate Silver

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng tha*** nhận được Thompson-Infernal Dragon

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng dai*** nhận được Scar Light - Ultimate Silver

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng lix*** nhận được Savage 110BA-Chill

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng huy*** nhận được Tia lửa ngẫu nhiên 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng 016*** nhận được Giáp chống đạn 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng con*** nhận được Venus

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng qet*** nhận được Scar Light - Ultimate Silver

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng lix*** nhận được Tia lửa ngẫu nhiên 30 ngày

Ngày 24/01/2017 .Chúc mừng dop*** nhận được Ngọc Trinh

Lần quay tiếp theo cần chìa khóa